תקנון סימן מאשר

סימן מאשר של לירון בישראל - אוכל ומיכשור לסוכרתיים

  1. מטרה:

מטרת הסימן המאשר "איכות חיים לסוכרתיים" היא לשמש כסמן לעניין התאמת מוצר או שירות (להלן: "מוצר") לשימושם הייחודי של חולי סכרת בכפוף לאמור בתקנון זה. הסימן המאשר יכלול סימון גרפי, שעשוי להשתנות מפעם לפעם. הסימון הנוכחי הינו:

  1. הבדיקה:

גב' לירון מידן (להלן: "בעלת הסימן") תבצע, בהתאם לשיקול דעתה, בדיקות לצורך בחינת המוצר. הבקשה לתת אישור שימוש בסימן עשויה להיות כרוכה בבדיקה אישית שתבצע בעלת הסימן, כסובלת ממחלת הסוכרת וזאת לרבות באמצעות צריכת המוצרים על ידי בעלת הסימן ובדיקת השפעתו על רמת הסוכר בדם שלה באמצעות מד סוכר בו היא עושה שימוש- כמו כן הבדיקה עשויה לכלול בדיקת רכיבי המוצר, טעמו, צורתו  וכיוצא בזה. 

האישור לשימוש בתו מהווה רק אישור של לירון שהיא מצאה מוצר זה מתאים לצריכה על ידה בלבד, וכן שהוא לטעמה ובאיכות טובה. אישור התו אינו מהווה כל ייעוץ , עצה, המלצה או חוות דעת בקשר להתאמת המוצר לכל מטרה, לרבות לסוכרתיים. 

  1. תוקף הבדיקה וזכאות לשימוש בסימן המאשר

כל מוצר שיעבור את הבדיקה ויימצא מתאים (להלן: "מוצר זכאי"), יהיה ניתן לסימון באמצעות הסימן המאשר. הזכות לסימון המוצר הזכאי בסימן המאשר תהא לתקופה בת שנה בכל פעם, ובכפוף לתשלום בגין בדיקת המוצר, תשלום עתי ו/או דמי שימוש שנתיים.

מוצר זכאי, אשר שולם בגינו עלות הבדיקה וכן דמי השימוש בסימן, כפי שיקבע מזמן לזמן, יהיה כשיר לשאת את הסימן המאשר על גביו, על גבי אריזתו ובמסמכים מצורפים לו. ניתן לפרסם מוצר זכאי בצירוף הסימן המאשר במדיה חברתית, מדיה דיגיטלית ובפרסומים כתובים אחרים.

אין לבצע כל שינוי במוצר, בהרכבו וברכיביו (להלן: "שינוי במוצר") מבלי להודיע על כך לבעלת הסימן. שינוי במוצר שיבוצע מבלי שניתנה הודעה לבעלת הסימן יגרור לביטול זכאות המוצר לסימון על ידי הסימן המאשר. בעל המוצר לא יהא זכאי להחזר כספי כלשהו בגין התקופה שנשללה.

מוצר שנבחן ואושר מחמת טעות או הטעיה בנתונים שהיו בפני בעלת הסימן בעת ביצוע הבדיקה, תישלל ממנו הזכאות אף בתוך תקופת השנה מהמועד בו הוא נתקבל, וזאת בתוך 14 יום מיום שבעלת הסימן תודיע על כך. בעל המוצר יהא זכאי לטעון לעניין זה בתוך 7 ימים. החלטה סופית תתקבל על ידי בעלת הסימן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בעל המוצר לא יהא זכאי להחזר כספי כלשהו בגין התקופה שנשללה.

  1. יובהר כי הבדיקה נכונה למועד ביצועה בלבד, וכי יתכן ובמהלך פעילות שיווקו של מוצר, ימצאו מאפיינים אשר אינם תואמים לשימוש צרכנים הלוקים בסוכרת. שינוי כאמור יביא לשלילת התו, ככל שהליקויים לא יתוקנו לשביעות רצונה של בעלת הסימן בתוך שבועיים ממועד שבעלת הסימן תודיע לבעל המוצר.
  2. חידוש האישור:

בעל מוצר זכאי רשאי לחדש, בתשלום, את אישור המוצר. בעת בדיקת חידוש האישור, בעלת הסימן תהא רשאית לבצע בדיקות מתאימות בכדי לבחון האם המוצר ממשיך להתאים לקריטריונים שנקבעו על ידה. סירוב לחדש ייעשה על סמך שיקול דעתה הבלעדי של בעלת הסימן ללא חובת הנמקה מצידה. 

  1. אין לעשות שימוש בסימן המאשר, בשמה של בעלת הסימן, או בכל סימן דומה לאלה, ללא היתר מראש ובכתב. הפרת מי מהוראות אלה, מהווה הפרה של תקנון זה, והוא מהווה עילה לביטול הזכאות לסימון המוצר. הפרה כאמור עשויה להוות הפרה של קניין רוחני, עוולה של גניבת עין וכיוצא באלה.

סימן מאשר של לירון באיחוד האירופי